Verwijzingen

  • Vereniging van Strafrecht Advocaten Nederland  lees meer..

De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

Mr Aalmoes is lid van deze vereniging

  • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland lees meer

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) is de grootste beroepsvereniging van Nederland voor de sociale advocatuur. De VSAN maakt zich sterk voor goede, betaalbare rechtsbijstand voor iedereen.

Mr Aalmoes is lid van deze vereniging

Bent u rechtzoekende en wilt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies. Via onze website helpen we u met informatie, tips en voorbeeldbrieven. Wij kunnen u ook persoonlijk advies geven. Bekijk op de website wat de mogelijkheden zijn.

Uit de statuten blijkt dat de SRB zich ten doel stelt ‘rechtshulp in de meest uitgebreide zin des woords’ te verlenen. In de praktijk heeft dit doel tweeledig uitgepakt: enerzijds is de rechtswinkel een kweekvijver voor juridisch talent, waar rechtenstudenten de kans krijgen hun kennis in de praktijk toe te passen en zichzelf te versterken in het verlenen van juridische dienstverlening. Anderzijds ontvangen burgers met een smalle beurs kosteloos juridische bijstand en wordt de materiële gelijkheid bevorderd.

De Website van rechtbank, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Meet informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.

MaDi sociaal raadslieden bieden sociaal juridische hulp aan mensen die problemen hebben met regels en instanties. Zij geven advies en informatie over wetten, regelingen en voorzieningen. Ook bemiddelen de raadslieden voor u als u problemen heeft met instanties. Verder ondersteunen ze u bij het invullen van ingewikkelde formulieren, het schrijven van officiële brieven of het opstellen van bezwaarschriften. Sociaal raadslieden van Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen kunnen u, indien nodig, ook verwijzen naar meer gespecialiseerde instanties.

De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u recht heeft op zorgtoeslag komt u in aanmerking voor onze hulp. De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwillergersorganisatie die draait op uw giften.

De diensten bestaan uit het geven van informatie, hulp bij het indienen van aangiften en hulp bij het indienen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften. Het kan over inkomstenbelasting gaan, over zorgtoeslag, over gemeentelijke belastingen, kortom voor alle soorten belastingen en voor alle soorten toeslagen kan men terecht bij de belastingwinkel.

Wij streven naar een politie voor en van iedereen. Wij zetten ons in tegen etnisch profileren en vóór eerlijke en effectieve politiecontroles.

Voor meer informatie over de organisatie van advocaten en voor als u op zoek bent naar een advocaat.

Mr Aalmoes is lid van de Orde van Advocaten

Op  deze site kunt u onder andere informatie krijgen over onze  organisatie, hoe een advocaat rekent en wat u kunt doen als u niet  tevreden bent over uw advocaat.

Mr Aalmoes is lid van de Amsterdamse Orde van Advocaten